25.02.2015, kello 16.19

Euroopan komissio julkaisi energiateesinsä

Kohti energiaunionia

Energiaunioni on komission näkemys toimivasta eurooppalaisesta energiajärjestelmästä. Linjaukset kattavat kaikki energiapolitiikan osa-alueet.

Euroopan unionilla on energiaongelma. Energia-alan infrastruktuuri rapistuu, yhteisten energiamarkkinoiden rakentaminen takkuilee ja energiapolitiikka on koordinoimatonta. Euroopan komissio aikoo korjata tilanteen strategisella uudistuksella — energiaunionilla.

Energiaunionin tavoitteena on tehostaa energiapoliittisia toimia. Samalla energiaa käyttävien kotitalouksien ja yritysten asema paranisi — energian hinta pysyy kurissa ja kilpailu energiamarkkinoilla toteutuisi täydellä tehollaan. Energiaunioni on energiapolitiikkaa koordinoiva työkalu tai kokonaisuus, jonka olemus tosin on vielä monelle arvoitus.

Tehokkaan toiminnan periaate on, että energian pitää virrata vapaasti EU-maiden rajojen ylitse. Komission yhtenä tavoitteena on myös vähentää riippuvuutta yksittäisistä energiantoimittajista lisäämällä yhteistyötä naapurimaiden kesken — tämä auttaa löytämään korvaavia energiantoimittajia erityisesti toimitushäiriöiden aikana. Avoimuuden periaate haluttaisiin laventaa käsittämään EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt energiaa koskevat toimitussopimukset.

Kansallisten tai alueellisten sähkömarkkinoiden yhdistäminen aikaisempaa laajemmaksi yhtenäiseksi sähkömarkkina-alueeksi on yksi komission päätavoitteista. Samalla sähkön siirto- ja jakeluverkkoyhtiöt on selvästi erotettava markkinaehtoisesta sähkön tuotannosta ja myynnistä. Viranomaisten riippumattomuus energiajärjestelmän eri osa-alueilla on turvattava kaikissa tilanteissa.

— Energiamarkkinoiden kykyä reagoida muutoksiin on parannettava, mutta samalla uusiutuvien energialähteiden osuutta sähköntuotannossa on lisättävä, komission tiedotteessa todetaan.

Komissio aikoo syynätä perusteellisesti julkisten energiatukien tarkoituksenmukaisuuden. Ympäristölle haitalliset tuet lakkautetaan asteittain.

Energiatehokkuuden käsite uusiksi

Komissio haluaa määritellä energiatehokkuuden käsitteen kokonaan uudella tavalla. Komission mielestä energiatehokkuus on ”käänteinen energialähde” — energiatehokkuutta parantamalla vähennetään energiankulutusta ja riippuvuutta EU:n ulkopuolisista energiantuottajista.

Vähähiilinen yhteiskunta toteutuu Euroopassa, kun uusiutuvia energialähteitä käyttäviä tuotantomuotoja on kytketty riittävästi alueen energiaverkkoihin. Komission mielestä paikalliset energiantuotantomuodot on voitava liittää vaivatta verkkoihin. Tämä tarkoittanee sitä, että pienimuotoista energiantuotantoa edistetään tavalla tai toisella.

Euroopan unionin teknologinen johtoasema saavutetaan parhaiten panostamalla uusiutuvaa energia hyödyntävän uuden sukupolven teknologiaan. Sähköisessä liikenteessä unionin olisi saavutettava edelläkävijän asema.

— Joustava, luotettava, varma ja entistä enemmän uusiutuvaa energiaa käyttävä energiajärjestelmä on Euroopan talouden perusta. Tavoite saavutetaan vain EU-maiden yhteispelillä, toteaa komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker.

Energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič toteaa, että energiaunioni tarjoaa investoijien kaipaamaa ennakoitavuutta energia-alalle.

— Kun EU:n 28 erillistä energiamarkkina-aluetta yhdistetään, voimme tarjota kansalaisille edullista energiaa ja saamme kansantalouteen aikaiseksi kasvua.

Energiaministeri Jan Vapaavuori: ”Ei mitään olennaisesti uutta”

Energiapolitiikasta vastaava työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa, että komission linjaukset eivät tuo olennaisesti mitään uutta EU:n energiapolitiikan pitkään linjaan.

— Suomen on kuitenkin valmistauduttava laajaan keskusteluun energiapolitiikan tavoitteista ja prioriteeteista, koska energiaunioni nostaa energiapoliittiset asiat komission pöydällä selvästi raskaampaan sarjan kuin aikaisemmin.

Energiateollisuus ry: Tavoitteeksi toimivat ja tehokkaat sisämarkkinat

Euroopan komission tavoite toimivista ja kustannustehokkaista energiasisämarkkinoita on Energiateollisuus ry:n mielestä oivallinen tavoite.

— Toivottavasti komissio hyödyntää työssään eri jäsenmaiden vahvuuksia sovittamalla ne yhteen EU-raamien kanssa, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Energiaunionin toimeenpanossa kuitenkin kannattaa käyttää samoja perusajatuksia kuin mihin koko Euroopan unioni perustuu.

— Sähkömarkkinoiden osalta markkinoiden avaaminen ja yhtenäistäminen eivät ole toteutuneet. Sekalainen tukiviidakko on vienyt viime vuosina kehitystä vain huonompaan suuntaan.

Naukkarisen mielestä jäsenmaat ovat toteuttaneet energiapolitiikkaa liiaksi omista lähtökohdistaan — ajattelematta lainkaan kokonaisuutta.

Taustaa

— Euroopan unioni on maailman suurin energiantuoja. Unioni käyttää tuontienergian ostamiseen vuosittain noin 400 miljardia euroa. Euroopan unionin käyttämästä energiasta 53 prosenttia on tuontitavaraa.
— EU:n 28 jäsenmaasta 12 ei vielä täytä yhteisten energiamarkkinoiden edellytyksiä. Yksi edellytys on, että vähintään kymmenen prosenttia maan sähköntuotantokapasiteetista on oltava käytettävissä rajat ylittävää sähkökauppaa varten.
— Komissio on laskenut, että unionin kattava yhtenäisesti toimiva energiaverkko pienentäisi energiankäyttäjien laskua vuosittain jopa 40 miljardia euroa.

— Kaasua käyttävistä maista kuusi EU:n jäsenvaltiota on riippuvaisia yhdestä kaasun toimittajasta koko kaasuntuontinsa osalta. Suomi on yksi näistä maista.
— EU:n asuntokannasta 75 prosenttia on energian kulutuksen osalta tehotonta. Liikenteestä 94 prosenttia perustuu öljytuotteiden käyttöön — öljytuotteista 90 prosenttia taas on tuontitavaraa.
— Tukkusähkö maksaa Euroopassa 30 prosenttia enemmän kuin USA:ssa.
— Kaasun  hinta Euroopan tukkumarkkinoilla on yli sata prosenttia korkeampi kuin USA:ssa.
— Uusiutuva energia työllistää EU-alueella yli miljoona ihmistä. Alan yhteenlaskettu liikevaihto on vuosittain noin 129 miljardia euroa.
— EU:n kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 18 prosenttia vuosien 1990–2011 välisenä aikana. Vuoteen 2030 mennessä EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia, lisätä uusiutuvan energian osuutta vähintään 27 prosenttia sekä parantaa energiatehokkuutta vähintään 27 prosenttia.

Energiaunionin sisältö lyhyesti

— Sähkömarkkinalainsäädännön uudistus
— Avoimempi tiedonvaihto kaasusopimuksista
— Alueellinen yhteistyö kohti yhtenäisiä energiamarkkinoita
— Lainsäädäntöehdotuksia sähkön ja kaasun toimitusvarmuuden parantamiseksi
— EU:n energiatehokkuusrahoituksen lisääminen
— Uusiutuvia energialähteitä koskeva uusi toimenpidekokonaisuus
— Energiaverkkojen yhdistämistä koskeva tiedonanto,
— Visio Pariisin ilmastokokouksessa esiteltävästä maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta 

Seuraavan kerran energiaunioni on esillä, kun neuvosto keskustelee energiaministereiden kesken asiasta komission tiedoksiannon pohjalta 5.3.2015. Energiaunioni on esillä myös EU:n päämiesten keskusteluissa 19.–20.3. järjestettävässä Eurooppa-neuvostossa.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit