09.01.2014, kello 12.50

Tuulivoiman rakentamista vauhditetaan Tuulivoiman rakentamista vauhditetaan

Melukysymys suurin haaste

Tuulivoimalaitosten melua koskeva viranomaisohjeistus ja lupamenettelyssä esiintyvät epäselvyydet ovat tuulivoimarakentamista eniten hidastavia tekijöitä, toteaa työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Jan Vapaavuoren mielestä tuulivoimarakentaminen on selkiytynyt ja vauhdittunut viimeisen vuoden aikana. Ratkottavana on kuitenkin vielä montaa ongelmaa ennen kuin kansallisia tavoitteita voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Merkittävimmät esteet liittyvät meluun.

— Työryhmässä ei saatu ratkaistua kaikkia tuulivoiman rakentamiseen liittyviä haasteita. Näistä keskeisin kysymys on tuulivoimaloiden melua koskevat suunnitteluohjearvot ja niiden soveltaminen. Tämä työ jatkuu edelleen työryhmän toimikauden päätyttyä. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista on tarkoitus antaa valtioneuvoston asetus keväällä 2014.

– Asetus valmistellaan YM:n ja TEM:n yhteistyönä. Meluohjearvojen ja mallinnusten avulla otetaan huomioon tuulivoimahankkeen etäisyys asutuksesta kuntakohtaisessa kaavoituksessa, eikä muita etäisyysvaatimuksia tuulivoiman ja asutuksen välille ole tarpeen asettaa, Vapaavuori toteaa.

– Ulkomelutasoa koskeva valtioneuvoston tuleva asetus ja sen linjaukset tulevat keskeisesti vaikuttamaan tuulivoimarakentamisen edellytyksiin Suomessa. Tulevalla asetuksella linjataan pitkälti se, tuleeko Suomi saavuttamaan asetetut tuulivoimatavoitteet siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Tuulivoiman edistämistyöryhmä luovutti raporttinsa Vapaavuorelle

Tuulivoimarakentamisen edistämisen keskeisimmät haasteet liittyvät meluun, kaavoitukseen, ympäristövaikutuksen arviointiin, lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ja sujuvoittamiseen sekä rakentamisen paikallisen hyväksyttävyyden lisäämiseen. Näitä kysymyksiä pohtinut tuulivoiman edistämistyöryhmä luovutti 18.12.2013 ehdotuksensa elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli pohtia, millä tavalla tuulivoimarakentamiseen liittyviä esteitä ja rajoitteita voidaan poistaa. Samalla työryhmä mietti, miten eri hallinnonalojen ja ministeriöiden tavoitteet voidaan sovittaa yhteen. Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportti valmistui joulukuussa.

Tuulivoimalaitosten ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista on tarkoitus antaa uusi asetus vuoden 2014 keväällä.

Mitä työryhmä ehdottaa

1. Tuulivoimalaitosten aiheuttaman melun osalta ei ole tarkoituksenmukaista määritellä minimietäisyyttä tuulivoimalaitosten ja asutuksen välille. Etäisyys on parempi määritellä tapauskohtaisesti, jolloin otetaan huomioon maaston muodot ja paikalliset olosuhteet.

2. Kaavoitusta, ympäristövaikutusten arviointia ja lupamenettelyä on tehostettava. Tämä edellyttää viranomaisten yhteistyön kehittämistä sekä viranomaisten ja tuulivoimayrittäjien kouluttamista.

3. Turhasta kaavoituksesta voidaan luopua. Silloin kun ei ole kaavoitusta edellyttävää maankäytön yhteensovittamisen tarvetta, voitaisiin maankäytön tarpeet sovittaa yhteen lupamenettelyssä — ilman varsinaista kaavoitusprosessia.

4. Aktiivisen vuoropuhelun ylläpitäminen viranomaisten ja tuulivoimarakentajien kesken.

5. Koulutuksen järjestäminen viranomaisille ja tuulivoima-alalle.

6. Valtakunnallisetn neuvontapisteen perustaminen ELY-keskusten yhteyteen.

7. Merituulivoimahankkeissa vesirakennusluvan ja rakennusluvan yhdistäminen.

8. Tuulivoimalaitoshankkeiden paikallisen hyväksynnän lisääminen aikaisempaa tehokkaammalla tiedottamisella ja vuorovaikutuksen lisäämisellä paikallisten asukkaiden kesken.

9. Maankäyttökorvausmallin kehittäminen.

10. Tutkimusohjelman käynnistäminen, jonka avulla tuulivoiman tuotannon edellytyksiä voitaisiin parantaa, yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä lisätä ja parantaa tuulivoiman kilpailukykyä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit