17.03.2020, kello 11.09

Suurin este tasa-arvon toteutumisessa:

Naiset eivät hakeudu alalle

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo etenee melko hyvin energia-alan yrityksissä. Siitäkin huolimatta, että 75 prosenttia alalla työskentelevistä on miehiä. Ongelmana on kuitenkin se, että naiset eivät hakeudu alalle.

Koulutusvalinnat ovat energia-alalla suurin naisten ja miesten välisen tasa-arvon etenemisen este. Tämä paljastui Energiateollisuus ry:n toteuttamassa tasa-arvokyselyssä. Naiset eivät yksinkertaisesti hakeudu tai osaa hakeutua energia-alan koulutusohjelmiin. Siksi työnhakutilanteissa miehiä on hakijoiden joukossa selvästi enemmän kuin naisia.

— Ratkaisu on koulutukseen ja alalle hakeutumiseen vaikuttaminen, toteaa Energiateollisuus ry:n työelämän asiantuntija Maiju Korhonen.

Kyselyyn vastanneiden mielestä muutos lähtee kotoa ja koulusta. Teknisistä aloista pitäisi kertoa lapsille ja nuorille enemmän jo ala-asteella.

— Lapsille pitäisi luoda mielikuva teknisillä aloilla työskentelevistä naisista. Samalla olisi vahvistettava ja kannustettava tyttöjä opiskelemaan matematiikkaa ja fysiikkaa, toteaa eräs kyselyyn vastanneista.

Ilmastonmuutoksen valtakaudella energia-alalla on hyvät mahdollisuudet lisätä toimi-alan yritysten haluttavuutta työmarkkinoilla. Energia-ala on ilmastonmuutoksen torjunnassa yksi avaintoimialoista: suuret ratkaisut ja suuret toimet päästöjen vähentämiseksi tehdään energiayrityksissä. Siksi energia-ala ja energiayritykset ovat joutuneet muuttumaan melkoisesti hyvin lyhyessä ajassa. Ehkä monen käsitys alasta perustuu yhä vanhoihin mielikuviin.

Tasa-arvotoimia toteutetaan

Energiateollisuus ry:n tasa-arvokyselyyn vastanneista 70 prosenttia kertoo, että omassa yrityksessä on edistetty aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista monin eri keinoin. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi rekrytoinnissa, palkkauksessa ja erilaisina työpaikkojen tasa-arvoa edistävinä menettelytapoina. Monissa yrityksissä on jo laadittu tasa-arvosuunnitelma tai yhdenvertaisuussuunnitelma.

Mitä tämä tarkoittaa arkisessa toiminnassa? Miesvaltaisessa teknisessä tiimissä on esimerkiksi saatettu nostaa nuori nainen tiimin vetäjäksi tai uusien henkilöiden rekrytointi on hoidettu sokkorekrytointina.

Eräs vastaajista taas kertoo, että oman yrityksen johtoryhmässä puolet on aina naisia ja toinen puoli miehiä. Lisäksi miehiä on kannustettu käyttämään perhevapaamahdollisuutta — tähän miehet ovat tarttuneet innokkaasti.

Vajaa puolet kyselyyn vastanneista kokee, että sukupuolten välinen tasa-arvo on lisääntynyt toimenpiteiden seurauksena. Vajaat 15 prosenttia vastanneista taas toteaa, että yrityksessä ei ole toteutettu erityisiä tasa-arvohankkeita, koska tasa-arvo on itsestäänselvyys yrityksen arvoissa.

Hyviä esimerkkejä tarvitaan

Naisia olisi syytä nostaa energia-alan yrityksissä näkyville paikoille. Kyselyyn vastanneiden mielestä tämä olisi selvä merkki siitä, että myös naiset voivat edetä energia-alalla mihin tahansa tehtäviin tasavertaisina miesten kanssa. Samalla se olisi signaali tytöille ja nuorille naisille, jotka miettivät mihin koulutukseen kannattaisi hakeutua.

Osa kyselyyn vastanneista myös toteaa, että todellisuudessa naisten eteneminen energia-alan tehtävissä ei välttämättä ole yhtään sen vaikeampaa kuin miesten eteneminen. Tätä ei ole kuitenkaan päästy kunnolla testaamaan, koska vain harvoihin perinteisesti miehisiin tehtäviin on naispuolisia hakijoita.

— Kun naiset eivät hakeudu energia-alan koulutukseen, ei ole myöskään naispuolisia hakijoita, toteaa eräs vastanneista.

Tilanne saattaisi parantua, mikäli naisten määrän kehitystä energia-alan ammateissa seurattaisiin tarkemmin. Naisten määrän kehittyminen saattaisi olla vuosittain jopa raportoinnin arvoinen asia.

— Tasa-arvon esteitä pitäisi selvittää aktiivisesti ja toteuttaa toimia niiden poistamiseksi. Samalla tasa-arvoasioita olisi syytä pitää esillä jatkuvasti, huomauttaa eräs vastaaja.

Joissakin tapauksissa vanhakantaiset asenteet tai miesverkostot saattavat olla este tasa-arvon toteutumiselle.

Myös energiayrityksen asiakkailla voi olla ennakkoluuloja. Asiakas saattaa esimerkiksi pyytää mieshenkilöä selvittämään jotain sähköön liittyvää asiaa ikään kuin se olisi sukupuoleen liittyvää osaamista.

Kyselyn perusteella miesten ja naisten välisessä palkkauksessa näyttäisi myös olevan eroja. Tämä on myös asia, joka olisi syytä korjata.

Energiateollisuus ry:n tasa-arvokysely toteutettiin 15.–31.1.2020 Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten keskuudessa. Kyselyyn saatiin 64 vastausta, jotka kattavat noin puolet Enegiateollisuus ry:n jäsenyrityksistä.

KAINALOSSA

Equal by 30 edistää energia-alan tasa-arvoa

Yritysten vastuullinen toiminta on jo pitkään ollut itsestään selvä tapa toimia. Vastuullisuus kattaa myös vastuun sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta. Siksi kansainvälinen energiajärjestö IEA käynnisti Equal by 30 –kampanjan vuonna 2018. Se kannustaa energia-alaa kohti tasa-arvoista työelämää.

Equal by 30 –kampanja on osa IEA:n laajempaa teknologiaohjelmaa. Tasa-arvon lisäksi ohjelma edistää puhtaan energian käyttöä. Ajatuksena on, että naiset voisivat osaltaan tuoda liiketoimintamalleihin erilaisia ulottuvuuksia kuin miehet. Tämä vaikuttaisi positiivisesti kaikkeen siihen, mitä energia-alalla kehitetään ja tehdään.

Samapalkkaisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo tehtävävalinnoissa sekä yhtenäiset mahdollisuudet opiskelussa ja urakehityksessä ovat Equal by 30 –kampanjan ydinihanteita. Tavoitteiden pitäisi toteutua energia-alan yrityksissä vuoteen 2030 mennessä.

Suomi liittyi kampanjaan vuoden 2018 toukokuussa. Suomen puolesta sitoumuksen allekirjoitti silloinen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Aluksi mukana olivat vain julkinen sektori ja yritykset. Nyt mukana ovat myös tutkimuslaitokset ja järjestöt.

Energiateollisuus ry liittyi sopimukseen viime vuoden lopulla. Syy oli selkeä. Ilmastonmuutoksen hillinnässä ala tarvitsee kaikki parhaat tekijät. Potentiaalia ei saa hukata — siksi naisten ja miesten tasavertainen edustavuus energia-alalla on pidettävä mielessä. Tämä on myös liiketaloudellisesti kannattavaa.

Energiateollisuus ry on päättänyt seurata tasa-arvon toteutumista aktiivisesti vuosittaisten kyselyiden ja tilastojen avulla. Tasa-arvoasioista myös viestitään säännöllisesti.

Tasa-arvokyselyyn vastanneista suomalaisista energiayrityksistä 64 prosenttia on valmis sitoutumaan Equal by 30 –kampanjan tavoitteisiin, 20 prosenttia ei ole ja reilut 15 prosenttia ilmoittaa voivansa sitoutua tavoitteisiin osittain.

teksti Petri Sallinen / kuva Scansctockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit