02.09.2016, kello 09.24

Yllätyksellinen kiinteistöveroesitys

Lisävero tuulivoimalle vailla logiikkaa

Budjettiriihessä esitetty tuulivoiman kiinteistöveron korottaminen on lyhytnäköinen ja epälooginen toimenpide, jolla ei ole merkittävää valtiontaloudellista vaikutusta, sanoo Energiateollisuus ry:n veroasiantuntija Antti Kohopää.

Hallituksen päätös selvittää tuulivoimapuistojen kiinteistöverotusta tuli energiateollisuudelle yllätyksenä. Selvittely on tarkoitus toteuttaa niin, että mahdolliset muutokset voidaan ottaa käyttöön vuonna 2018.

– On erikoista, että valtio yhtäältä tukee tuulivoimainvestointeja ja toisaalta suunnittelee niille korkeampia veroja.

Kohopään mukaan korotus voi vaikuttaa merkittävästi myös investointien syntymiseen. Erityisesti pidemmällä aikavälillä se voi hyydyttää markkinaehtoisia investointeja tuulivoimaan. Jatkossa hänestä olisikin tärkeää huolehtia, että päästöttömään tuotantoon tehtäviä investointeja ei vaikeutettaisi tuotantolaitoksiin kohdistuvilla veroilla.

– Jo nykyinen tuulivoimaloiden kiinteistöveron taso luo kunnille varsin hyvän kannusteen edistää tuulivoimainvestointeja. Korkeampi kiinteistövero loisi kyllä kunnille vieläkin paremman kannusteen investoinneille, mutta monia muita tuulivoiman sijoittumiseen liittyviä ongelmia korkeampi vero tuskin ratkaisee.ET:n veroasiantuntija Antti Kohopää

Selvitys pitäisi niveltää laajempaan kiinteistöverotarkasteluun

Kohopää sanoo, että päästöttömän tuotannon verokaavailujen sijasta hallituksen tulisi pohtia keinoja, joilla Suomeen saadaan lisää muiden kuin valtion rahoilla tehtäviä päästöttömän energiantuotannon investointeja.

– Yksi keino olisi laskea kaikkien voimalaitosten kiinteistöveroja, jotka ovat jo nyt suhteettoman korkeita verrattuna muihin teollisiin rakennuksiin ja laitoksiin.

– Usein kiinteistöveroa pidetään veropohjan vakauden näkökulmasta hyvänä tapana kerätä valtiolle verotuloja, sillä kiinteistöt eivät tyypillisesti siirry pois toisin kuin vaikkapa yritykset. Tämä ei kuitenkaan päde tuotannollisessa käytössä oleviin rakennuksiin, jotka voivat korkeiden kiinteistöverojen takia jäädä pahimmillaan tekemättä Suomeen.

– Suomi onkin kulkemassa täysin päinvastaiseen suuntaan kuin Ruotsi, joka on laskemassa voimalaitosten kiinteistöveroja ja varmistamassa voimalaitosten toimintaedellytyksiä yhteisillä markkinoilla.

Kohopään mielestä nyt käynnistettävä tuulivoimaveroselvitys kannattaisikin toteuttaa laajemman, jo käynnissä olevan kiinteistöverotustarkastelun rinnalla, eikä irrallisena tuulivoimaa koskevana selvittelynä. Samalla tulisi arvioitua myös erilaisten teollisessa ja tuotannollisessa käytössä olevien rakennusten erilainen verokohtelu eikä ainoastaan energiamuotoneutraaliutta.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

ajatuksia veroista

Tuulivoimaloiden kiinteistöverotuksen muuttamiseen tulee nopeasti miettien kolme mahdollista tapaa: ensinnäkin se, että tuulivoimaloiden kohdalla muutettaisiin nykyistä nimellistehorajaa alemmaksi (nykyisin 10 megavolttiampeeria), minkä alittavat voimalat verotetaan voimaloiden kiinteistöveron sijaan yleisellä kiinteistöverolla. Toinen vaihtoehto olisi kokonaan uuden kiinteistöveroluokan asettaminen kokoluokkaan X - 10 megavolttiampeeria (alaraja olisi jotain muuta kuin 0), jonka suuruuden kunta voisi päättää asetetuissa rajoissa (se voisi olla yleistä kiinteistöveroa ylempänä tai alempana). Jälkimmäisen ratkaisun ongelmana oli se, että jos veroraja asetettaisiin huonosti, se saattaisi kannustaa tekemään voimalaitosvalintoja tehokkaan tuotannon sijaan verorajan kannalta. Tuo sama veroluokka voitaisiin harkita otettavaksi käyttöön myös joillekin muillekin korkeille rakennelmille, kuten vaikkapa TV-torneille ja puhelinmastoille. Kolmas mieleen tuleva tapa on se, että tuulivoimaloiden arvonalenemaperusteita (ikäalennuksia) kiinteistöverojärjestelmässä muutettaisiin sillä tavalla, että kiinteistöverotusarvo ei alenisi niin nopeasti tai niin alas kuin se nyt tekee. Mutta tuulivoiman ikävähennys on jo nyt samalla tasolla kuin niitä todennäköisesti paljon pitkäikäisempien ydinvoimalarakennelmien, joten se ei tunnu todennäköiseltä vaihtoehdolta.

- pe syysk. 02 15:51:27 2016

lisäajatuksia veroista

Ja neljäs vaihtoehto on se, että muutetaan voimalaitoksen määritelmää niin, että jokin tuulivoimaloiden kokonaisuus käsitellään kiinteistöverotuksessa yhtenä kokonaisuutena tehorajan tarkastelun kannalta. Tällaisen veroperiaatteen toteutukseen liittyy käytännön kysymyksiä, kuten sen määrittely, mitkä yksittäiset tuulivoimalat kuuluvat samaan tuulivoimapuistoon sellaisella tavalla, jota voi soveltaa kiinteistöverotuksessa. Kiinteistöverotuksessa normaalisti asioita tarkastellaan kiinteistö/tonttikohtaisesti, kun taas tuulivoimapuistojen voimalat saattavat käytännössä olla eri tonteillakin. Toisaalta samallakin tontilla voi olla eri omistajienkin tuulivoimaloita.

- pe syysk. 02 16:10:37 2016

Verojen vaikutuksistsa

Soini ei tainnut ajatella asiaa loppuun saakka ehdottaessaan tuulivoimaloiden kiinteistöveromuutosta. Vaikka kiinteistövero nousisi kolminkertaiseksi, se on vain mitätön murto-osa tuulivoimaloille maksettavista tukiaisista, eikä sillä ei ole minkäänlaista merkitystä tuulivoimayhtiöiden rahoissa. Kuntien intoa saada alueelleen lisää tuulivoimaa lisääntyvät verotulot lisäävät suuresti, joten kiinteistöveron korotus kyllä palvelee hyvin niitä tahoja, jotka haluavat tuulivoiman rakentamista edistää. Kuntien tulo-odotusten kasvu johtaa siihen, että tuulivoimaa tullaan jatkossa kaavoittamaan entistä innokkaammin entistä ahtaampiin ja sopimattomampiin paikkoihin, mikä lisää tuulivoimaloiden aiheuttamia haittoja entisestään. Kiinteistöveron korotus ei siis millään tavalla palvele tuulivoimapaikkakuntien asukkaitten etuja ja vaan on karhunpalvelus tuulivoima-alueiden lähiasukkaille. Raha ei korvaa tuulivoimasta aiheutuvia haittoja, eivätkä kuntien saamat verotulot millään tavalla auta niitä ihmisiä, jotka joutuvat pahimmassa tapauksessa jättämään kotinsa tuulivoimaloiden takia. Toivon, että kiinteistövero jää ennalleen tai sitä mieluummin vaikka pienennetään nykyisestä. Kiinteistöveron tasolla ei ole juurikaan merkitystä, koska tuulivoimatukeen uhratut rahat joka tapauksessa valuvat suurimmaksi osaksi ulkomaille tuulivoimalaitosten hankinnan, käytön ja huollon tapahtuessa ulkomaalaisten tahojen toimesta. Parempi olisi leikata tukia niin, että ne tuottaisivat ainoastaan kohtuullisen tuoton sijoitetulle pääomalle. Mutta sitähän päättäjät eivät halua tehdä.

- ti syysk. 06 12:24:32 2016

Kiinteistövero ei todellakaan lisää valtion verotuloja

Sillä kiinteistövero lisää kunnan verotuloja. Voimalaitosvero voisi tehdä tuulivoimaloista hyväksyttävimpiä lähiympäristössä. Periaattellisella tasolla saastuttaja maksaa toteutuisi kun esimerkiksi maisemallisista vaikutuksista hieman myös taloudellisessa mielessä kompensoitaisiin. Nykyisen mukaisella kiinteistöveron laskentatavalla ei riittävä intensiiviä vaikutusten hyväksyttävyydelle välttämättä kuntalaisten mielissä synny.

- to marrask. 10 10:18:41 2016