13.09.2017, kello 16.23

Euroopan parlamentin linjaus vahvistaa Pariisin ilmastosopimusta

Metsien käyttöä voidaan lisätä

Puunkäyttöä voidaan tulevaisuudessakin lisätä, mikäli metsät jatkavat kasvuaan. Samalla metsäteollisuuden sivutuotteita riittää myös sähkön- ja lämmöntuotantoon. Tämä auttaa saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Euroopan parlamentti päätti tänään metsien käyttöä ohjaavasta LULUCF-asetuksesta.

Puunkäyttöä voidaan tulevaisuudessa lisätä Suomessa. Metsäteollisuuden sivutuotteiden käytän lisääminen energiantuotannossa helpottaa saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Euroopan unionin jäsenmaiden keskuudessa pitkään kiistelty LULUCF-asetus liittää metsien käytön tiiviisti unionin ilmastopolitiikan osaksi. Päätöksen jälkeen ihmisten aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ohjaillaan kolmella eri sektorilla: päästökauppasektorilla, taakanjakosektorilla ja maankäyttösektorilla. Metsät ovat osa maakäyttösektoria, asuminen ja liikenne taas kuuluvat taakanjakosektorille.

Eri sektoreilla tarvittavien päästövähennysten ohjauskeinoista EU:n jäsenmaat voivat päättää itse. Metsien käyttö ja metsien rooli hiilinieluina on korostunut LULUCF-keskustelussa. Metsät ovat kuitenkin vain yksi tekijä suuremmassa kokonaisuudessa.

Energiateollisuus ry:n mielestä Euroopan parlamentin LULUCF-päätös antaa hyvät perusteet linkittää metsät ilmastopolitiikan osaksi. Jäsenvaltioille pitäisi kuitenkin jättää riittävästi tilaa toteuttaa kansallisia ratkaisuita, jotka perustuvat jäsenmaiden omiin vahvuuksiin.

LULUCF-asetus vaikuttaa ensisijaisesti ainespuuhakkuisiin. Välillisesti se vaikuttaa myös metsäpolttoaineiden saatavuuteen, jotka ovat Suomessa tärkeimmät uusiutuvan energian lähteet.

— Noin 80 prosenttia lämpö- ja voimalaitosten käyttämästä metsäpolttoaineesta syntyy metsäteollisuuden ainespuuhakkuiden sivutuotteena, kertoo Energiateollisuus ry:n johtaja Jari Kostama.

— Kun metsäenergian rooli säilyy vahvana, auttaa tämä irtautumaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Teollisuus tyytyväinen ratkaisuun

— LULUCF-päätös on tärkeä välietappi, kun Euroopan unioni määrittelee pelisääntöjä kestävälle metsäpolitiikalle, toteaa Elinkeinoelämän Keskusliiton johtava asiantuntija Mikael Ohlström.

Ohlströmin mielestä päätös luo Suomen kaltaisille metsäisille maille paremmat mahdollisuudet edistää biotaloutta ja hyödyntää puuta kestävällä metsienhoidolla.

— Suomen on kuitenkin oikeutetusti pidettävä huoli siitä, että metsät ja metsien muodostamat hiilinielut jatkavat kasvuaan. Aktiivisella metsienhoidolla ja investoinneilla puusto kuitenkin uudistuu. Oleellista on, että metsät kasvavat aina enemmän kuin mitä niitä vuosittain käytetään.

Metsäteollisuus ry on myös tyytyväinen Euroopan parlamentin tekemään linjaukseen. Lisääntyvä puunkäyttö antaa mahdollisuuden toteuttaa päästövähennyksiä, lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja vahvistaa talouskasvua.

— Euroopalla on merkittävät metsävarat, jotka kasvavat koko ajan, toteaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Euroopan parlamentin muodostama kanta on kuitenkin vasta välivaihe LULUCF-asetuksen käsittelyssä. Seuraavaksi jäsenmaista muodostuva Eurooppa-neuvosto käsittelee asiaa todennäköisesti lokakuussa. Tämän jälkeen asiasta neuvotellaan parlamentin, neuvoston ja komission kesken.

— Jatkoprosessissa on EU:n jäsenmaiden kesken löydettävä kokonaisratkaisu, jonka myötä Suomi voi ilman sanktioiden uhkaa käyttää puuta, kuten kansallisissa strategioissa on kaavailtu, Jaatinen huomauttaa.

Paperiliitto ja Puuliitto laulavat samassa kuorossa muiden teollisuusliittojen kanssa. Ne pitävät LULUCF-päätöstä ”myönteisenä kompromissina ilmastopoliittisten tavoitteiden, työllisyyden ja metsäteollisuuden toimintaedellytysten yhteensovittamisessa”. Liittojen mielestä on oikeudenmukaista määritellä metsäteollisuuden hakkuille yhtenäinen perusta, jotta toiminnasta ei koidu jäsenmaille tai yrityksille sanktioita.

Pariisin ilmastosopimukselle potkua

— Euroopan parlamentin LULUCF-ratkaisu puoltaa metsien kasvavaa käyttöä, kunhan se tapahtuu kestävän kehityksen rajoissa, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Ministeri on tyytyväinen parlamentin tekemään ratkaisuun.

— Parlamentin kanta on vahvasti linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Sen kannustaa kasvattamaan metsä-alaa ja hoitamaan metsiä kestävästi. Hyvin hoidetut metsät ovat jatkossakin tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Tiilikaisen mielestä metsäisten maiden ääni kuului hyvin päätöksenteossa.

— Metsien on oltava tulevaisuudessakin hiilinielu ja Suomen on asetettava tavoite metsien käytön hiilineutraaliudesta.

Tiilikainen toivoo, että myös vähämetsäiset maat innostuisivat tämän jälkeen metsittämään alueitaan uudestaan.

SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri on myös tyytyväinen.

— Metsien käyttöä voidaan lisätä, mutta samalla pidetään huolta niiden hiilinieluvaikutusten säilymisestä. Asian käsittely huoletti pitkään suomalaisia, mutta lopulta parlamentti päätyi Suomen edun mukaiselle kannalle.

Kumpula-Natri neuvotteli aikaisemmin keväällä parlamentin teollisuusvaliokunnalle lausunnon, jossa otettiin paremmin huomioon eri maiden lähtöasetelmat tilanteessa.

— Nyt hyväksytty päätös on lähellä neuvottelemaani kantaa.

Kuva Scanstockphoto

Energiauutiset on aikaisemmin kirjoittanut LULUCF-asiasta näissä jutuissa:

Bioenergian kestävyyskriteerit tulevat

Hiilinielut kiihdyttävät

Suomi ei maksimoi hiilinieluvaikutuksia

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit