24.09.2015, kello 15.24

Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta tutkittiin

Palveluliiketoiminta on mahdollisuus

Kaukolämpöalan perinteinen liiketoiminta on murroksessa. Lämmön tuotanto ja sen jakelu eivät ole enää kasvava liiketoiminta-alue. Rinnalle on kuitenkin nousemassa kokonaan uutta liiketoimintaa. Tuore tutkimus pureutuu kaukolämpöön liittyvän palveluliiketoiminnan mahdollisuuksiin

Kaukolämpöön liittyvien palveluiden osuus kaukolämmön myynnistä on vielä vaatimaton, mutta sen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa.

Kaukolämpöalan palveluliiketoiminnan vuotuinen arvo on 430 miljoonaa euroa. Tämä on reilut 18 prosenttia kaukolämpöalan 2,33 miljardin euron liikevaihdosta. Kaukolämpöalan palvelumarkkinat jakaantuvat kaukolämpöyritysten ostamiin palveluihin ja kaukolämpöä käyttävien kiinteistönomistajien ostamiin palveluihin.

Kaukolämpöyritysten ostamien palveluiden vuotuinen arvo on tällä hetkellä 135 miljoonaa euroa. Vastaavasti kiinteistönomistajien ostamien kaukolämpöön liittyvien palveluiden arvo on viime aikoina ollut 295 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaukolämpöyritysten osuus kiinteistönomistajien ostamista kaukolämmitykseen liittyvistä palveluista on kuitenkin vaatimaton — suurimman osan kakusta myyvät yksittäisiin kaukolämpöpalveluihin erikoistuneet yritykset. Tyypillisimpiä kaukolämpöasiakkaiden ostamia palveluita ovat LVI-suunnittelu ja urakointi, kiinteistöjen lämmitysverkkojen laitteet sekä kunnossapitopalvelut. Suuri nousija on energiatehokkuuspalvelut.

Lähteäkö mukaan vai ei?

Kiinteistöjen omistajille suunnattujen kaukolämpöpalveluiden kauppa on monelle kaukolämpöyritykselle vielä vierasta — yritysten liiketoiminta muodostuu pääasiallisesti kaukolämmön tuotannosta ja jakelusta. Kaukolämpöpalveluiden markkinat on kilpailtu toimiala, jolloin mukaan lähteminen edellyttää myös kykyä ja halua ottaa riskejä. Esimerkiksi palveluliiketoimintaan liittyvät sopimukset voivat muotoutua huomattavasti lyhyemmiksi kuin energian toimitussopimukset.

Kaukolämpöalan yrityksistä noin 97 prosenttia on kaupunkien tai kuntien omistamia. Siksi kaukolämpöpalvelumarkkinoille lähteminen on strateginen valinta, jonka mahdollisiin riskeihin omistajien on varauduttava. Tämä ei ole kuntaomistajille itsestään selvää, jolloin strateginen valinta voi olla keskittyminen perinteiseen ydinliiketoimintaan.

Kaukolämpöyhtiöillä arvioidaan kuitenkin olevan potentiaalia liikkua arvoketjussa myös kiinteistöjen sisällä. Talo- ja kiinteistötekniikka on aikaisempaa monipuolisempaa ja sen hallinta on hankalampaa. Kun kiinteistön kaukolämpöverkkoon ja kaukolämmön käyttöön liittyvät palvelut liitetään harkitusti järjestelmään, saadaan kaukolämmityksestä irti optimaalinen hyöty — tässä kaukolämpöyrityksillä on ylivertaista osaamista.

Onnistuminen edellyttää kuitenkin kaukolämpöyhtiöiltä teknisen ja verkostoituneen palveluliiketoiminnan hallintaa. Parhaimmillaan kaukolämpöyritys tuottaa asiakkaalleen pelkän lämmön ja lämpimän käyttöveden sijasta kokonaisen energiapalvelupaketin, josta asiakas on valmis maksamaan. Palveluliiketoiminnan kannalta tämä voisi tarkoittaa mm. kaukolämpöyrityksen toteuttamia kiinteistön lämpölaitteiden tarkastuksia, säätöjä ja huoltoa — kaukolämpöyritys voisi jopa omistaa tai olla rahoittamassa kiinteistöön asennettuja laitteita.

Kaukolämpöyritysten rooli laajenee

Kaukolämpöyrityksen rooli muuttuu, mikäli alan yritykset tarttuvat tosissaan palveluliiketoiminnan mahdollisuuksiin. Tähän antaa hyvän pohjan lähes kaikkiin kaukolämmitettyihin kiinteistöihin asennetut energiankulutusta tunnin tarkkuudella mittaavat energiamittarit. Kaukolämpöyhtiöllä on mittareiden tuottaman datan haltijana hyvät mahdollisuudet tuottaa dataan perustuvia palveluita. Ne mahdollistavat jo nyt asiakkaiden lämmitysjärjestelmien etävalvonnan, etähallinnan ja säätämisen. Niiden ympärille voidaan rakentaa asiakkaita ja kaukolämpöyritystä molempia hyödyntäviä kysyntäjoustopalveluita. Etävalvonta helpottaa laitteiden toiminnassa mahdollisesti ilmenevien vikojen havaitsemista ja ongelmien korjaamista — asiakkaiden tekemien vikailmoitusten määrä vähenee ja asiakastyytyväisyys paranee.

Kaukolämpöyritys on yleensä alueellinen toimija — kotimarkkina-alue on yhtä kuin oma jakelualue ja verkkoon liittyneet asiakkaat. Kaukolämpöpalvelutuotteiden kehittäminen antaa kuitenkin mahdollisuuden laajentaa maantieteellistä toiminta-aluetta. Lämmön talteenottojärjestelmiä, maalämpöpumppuja tai jäähdytysratkaisuita voidaan myydä myös valtakunnallisesti — ”joku tämän kuitenkin tekee, mikäli kaukolämpöyhtiöt eivät asiasta kiinnostu”, toteaa tutkimuksen taustahaastatteluihin osallistunut kaukolämpöalan ammattilainen.

Isännöitsijöiden ja huoltoyhtiöiden asema kiinteistönhuollossa on heikkenemässä — niiden osaaminen energianhallintaan liittyvissä kysymyksissä on rajallinen. Tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaukolämpöyrityksille. Samalla huoltoyhtiöiden tehtävät ehkä jakaantuvat useamman toimijan kesken — osa hoitaa teknisesti vähemmän vaativia töitä ja osa keskittyy high tech –palveluihin. Mikäli kaukolämpöyhtiö kykenee tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua, voi kiinteistön omistaja innostua ostamaan tarvitsemansa palvelut yhden luukun periaatteella.

Taustalla vahvat muutostekijät

Tutkimuksen mukaan kaukolämpöpalvelumarkkinoihin kohdistuu runsaasti muutostekijöitä. Taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset rakennemuutokset — normisäätelyn ja velvoitteiden kasvu, verotuksessa ja toimialan valvonnassa tapahtuvat muutokset sekä kuntaliitokset. Ympäristöarvojen ja ideologisten valintojen vahvistumisen arvioidaan ohjaavan palvelutuotteiden kysyntää tulevaisuudessa.

Uudisrakentaminen hidastuu ja samalla kaukolämmön kysyntä heikkenee. Korjausrakentamisen taas arvioidaan kasvavan, jolloin vanhojen kiinteistöjen energiatehokkuuden paraneminen vähentää kaukolämmön kysyntää. Samalla kiinteistökohtainen lämmöntuotanto yleistyy.

Digitalisaatio, palveluiden sähköistyminen ja energiankulutusta mittaavan datan määrän kasvu taas mahdollistavat kaukolämmitykseen liittyvien liiketoimintakonseptien kasvun.

Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta –tutkimuksen toteutti Valor Oy. Tulokset, johtopäätökset ja itse raportin voi imuroida omalle koneelle täältä.

Pääkuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit