09.12.2015, kello 12.51

Energiayritykset suoltavat raportteja kuin kone

Raportteja yli 40 viranomaiselle

Energia-alan yritykset on velvoitettu raportoimaan toiminnastaan säännöllisesti noin 40 eri viranomaiselle. Raportoinnin koordinointi ja sähköinen asiointi vähentäisivät raporttien määrää, toteaa tuore selvitys.

Energiayritysten raportoinnin kohteena ovat mm. valmisteverotus, ympäristöluvat, päästökauppa, tilastointi, energiatehokkuus ja huoltovarmuus. Tuore Energiantuotannon raportointi –selvitys pureutuu yritysten raportointitaakkaan ja etsii keinoja tiedonkeruun tehostamiseen. Nykyaikaisten raportointijärjestelmien avulla viranomaisilla olisi mahdollisuus saada tarvitsemansa tiedot käyttöönsä yhdestä tai muutamasta osoitteesta.

Tällä hetkellä jokainen viranomainen tai tietoja keräävä organisaatio pyytää yrityksiltä tarvitsemansa tiedot erikseen. Samoja aiheita koskevia tietoja kerätään eri muodoissa, toisistaan poikkeavilla tavoilla ja eri aikoina. Täysin saman tiedon päällekkäistä raportointia selvityksessä havaittiin kuitenkin melko vähän. Energiayrityksen raportointivelvoitteen kohteena on laajimmillaan jopa 1200 erilaista asiaa tai suuretta. Tyypillisesti energiayritykset joutuvat kuitenkin raportoimaan noin 200–500 erilaista asiaa.

Tavoitteena raportoinnin vähentäminen

Normien purkaminen, sääntelyn sujuvoittaminen ja palveluiden digitalisointi ovat Juha Sipilän hallitusohjelmaan kirjattuja kärkihankkeita. Vuosina 2009–2012 toteutettu hallinnollisen taakan keventämisohjelma oli samankaltainen hanke. Toisaalta uudet kansalliset säädökset ja Euroopan unionista lähtöisin oleva säätely tuottaa koko ajan uusia raportointivelvoitteita. Valmisteilla oleva EU:n pieniä ja keskisuuria energiantuotantolaitoksia koskeva direktiivi esimerkiksi laajentaisi raportointivelvoitetta merkittävällä tavalla koskemaan myös 1–5 megawatin tehoisia energiantuotantolaitoksia.

Raportointivelvoitteiden takana ovat yleensä yksittäiset säädökset. Viranomaisten tai muiden tietoa keräävien tahojen kesken tietojen keräämistä ei ole keskitetysti koordinoitu. Raportointi on viranomaiskeskeistä — jokainen pyytää erikseen tarvitsemansa tiedot.

Energiayritysten raportointitaakka kevenisi selvityksen mukaan huomattavasti, jos viranomaisten tietopyynnöt yhtenäistettäisiin. Samalla olisi syytä arvioida, ovatko kaikki kerättävät tiedot ylipäätään tarpeellisia — mihin niitä käytetään ja hyödynnetäänkö niitä johonkin keräämisen jälkeen. Myös säädösten raportointivelvoitteiden yhtenäistäminen selkiyttäisi tilannetta.

Viranomaisten yhteinen sähköinen asiointijärjestelmä ja raportointityökalujen yhtenäistäminen vähentäisivät kaikkien osapuolten työmäärää. Tämän lisäksi tietoa keräävät viranomaiset voisivat lisätä keskinäistä tiedonvaihtoa. Jo kerran kerättyä tietoa voidaan esimerkiksi laskennallisesti muuntaa yksiköstä toiseen. Yritykset taas voisivat ottaa raportointivelvoitteensa huomioon hankkiessaan tietojärjestelmiä — moderni tietojärjestelmä osaa tuottaa automaattisesti raportteja säännöllisesti tarvittavista tiedoista.

Viranomaisten käytössä olevan sähköisen asiointijärjestelmän avulla vältytään päällekkäiseltä raportoinnilta, monien erilaisten sähköisten järjestelmien ylläpidolta ja erilaisilla tiedostomuodoilla kerättävän tiedon jatkokäsittelyltä.

Mihin energia-alan tietoja toimitetaan?

Energia-alan yritykset raportoivat monille viranomaistehtäviä hoitaville organisaatioille. Näitä ovat mm. Energiavirasto, Huoltovarmuuskeskus, Tilastokeskus, Tulli, Suomen ympäristökeskus, Evira ja Luonnonvarakeskus. Tietoja keräävät myös muut organisaatiot, kuten Energiateollisuus ry, Finextra Oy, VTT ja Motiva Oy.

Kansainvälisiin asioihin liittyvä raportointi taas perustuu EU:n säädöksiin tai kansainvälisiin sopimuksiin. Näitä ovat mm. YK:n ilmastosopimuksen, Kioton pöytäkirjan ja EU:n kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmän edellyttävät raportoinnit.

Energia-alaa koskevia EU-raportteja ovat mm. päästökaupparaportointi, suuria polttolaitoksia koskeva raportointi, päättökattodirektiivin mukainen raportointi ja raportointi Euroopan päästörekisteriin. Euroopan talouskomission kaukokulkeutumissopimuksen mukaan raportoidaan myös ilman epäpuhtauksista. Tilastotietoja taas raportoidaan EU:n tilastoviranomaisille (Eurostat, UNECE) sekä kansainväliselle energiajärjestölle (IEA).

Energiantuotannon raportoinnit –selvityksen toteutti Suomen Ympäristökeskus (SYKE) energiateollisuuden ympäristöpoolin toimeksiannosta.

Energiantuotannon raportoinnit –selvitys on ladattavissa kokonaisuudessaan täältä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit